Екип на проекта „Живот за птиците“ наблюдава застрашен вид гъски по време на теренните проучвания

Наблюдение на застрашен вид птици извърши партньорът на ЧЕЗ Разпределение в проекта “Life birds” –  Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) на 26 октомври. Две възрастни малки белочели гъски (Anser erythropus) бяха видяни  в блато Песчина, намиращо се на остров Персин по време на теренните проучвания по проекта.

Това е първото доказано наблюдение на този световно застрашен вид в Специално защитена зона „Комплекс Беленски острови“. Гъските бяха наблюдавани самостоятелно в близост до ято от стотици зимни бърнета, няколко десетки клопачи, фишове, сиви и зеленоглави патици.

Малката белочела гъска е един от най–редките и застрашени видове, които се срещат у нас. Поради факта, че често се наблюдава в ятата на голямата белочела гъска, която е ловен обект и, с която има голяма прилика, видът може да стане жертва на отстрел. Местата с най–чести наблюдения на малки белочели гъски в страната са районите около Бургаските езера и край езерата Шабла и Дуранкулак. Единични и изключително редки наблюдения има и по поречието на река Дунав.

Проектът „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“ LIFE16 NAT/BG/000612 е съфинансиран от програма Life на Европейския съюз и се изпълнява от ЧЕЗ Разпределение България в партньорство с БДЗП.