Анализират се данните от приключилите теренни проучвания по проект „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“

В началото на месец декември 2018 г. приключи първият етап от теренните проучвания по проект „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“ – LIFE16 NAT/BG/000612. Това е една от най-ключовите дейности в проекта, от която екипът на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) ще получи допълнително информация за рисковите за птиците въздушни електропроводи в западната част на страната.

През изминалия сезон проучванията бяха съсредоточени в няколко Натура 2000 зони, които са част от проекта – „Свищовско-Беленска низина“, „Комплекс Беленски острови“, „Никополско плато“, „Златията“ и „Кресна“. Полевите експерти обхождаха ежемесечно 110 км. рискови за птиците въздушни електропроводи, които бяха предварително определени в специален анализ, изготвен от ГИС експерти на БДЗП и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

По време на проучването най–много жертви бяха констатирани в защитена зона „Кресна“ – 3 бели щъркела, 3 гарвана, сврака, сойка и др. Черношипа ветрушка, сойка и сврака бяха сред жертвите в останалите проучвани райони. От общо 13 намерени птици, 11 са загинали вследствие от токов удар и 2 от сбълъсък с проводниците. Предстои данните да бъдат детайлно анализирани и да се пристъпи към обезопасяване на рисковите за птиците електропроводи.

Проучването ще продължи 3 години, като зоните на конфликт между птиците и електроразпределителната мрежа ще бъдат обезопасявани поетапно. Проектът „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“ е с бюджет 2,65 млн. € и е съфинансиран от програма Life на Европейския съюз. Изпълнението му е естествено продължение на дългосрочната политика на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и БДЗП за опазването на биологичното разнообразие – защита живота на птиците и осигуряване на възможност за безопасно гнездене. Времетраенето на проекта е 63 месеца от 01.10.2017 г. до 31.12.2022 г.