Продължават теренните проучвания по проект „Живот за птиците“

До края на месец ноември ще продължат теренните проучвания по проект „Живот за птиците“, изпълняван от ЧЕЗ Разпределение България, в партньорство с Българско дружество за защита на птиците /БДЗП/. Това е една от най-ключовите дейности в проекта, от която ще бъдe получена допълнително информация за рисковите за птиците електрически стълбове и въздушни електропроводи в западната част на страната.

Теренните проучвания стартираха още през месец април, като ежемесечно полевите експерти обхождат 120 км. потенциално рискови електропроводи в пет Специално защитени зони от мрежата Натура 2000  – „Места“ BG0002076, „Славянка“ BG0002078, „Кресна“ BG0002003, „Раяновци“ BG0002001 и „Понор“ BG0002005.

До момента са констатирани около 40 случая на жертви на птици, сред които бял щъркел, гарван, обикновен мишелов, орел змияр, голям и малък ястреб, черношипа ветрушка, сойки, свраки и други. По време на ежемесечните обхождания, полевите експерти събират данни и за видовете птици, които се срещат в проучваните зони. От редките и защитени видове са наблюдавани белоглави лешояди, скален орел, малък креслив орел, малък орел, орел змияр, белоопашат мишелов, осояд, голям ястреб, белошипа ветрушка и др.

Ежемесечните обходи ще приключат в края на месец ноември, когато ще бъдат анализирани и всички получени резултати. Те ще ни покажат кои са най-рисковите за птиците и електроразпределителната мрежа райони в проучваните места. Тези конфликтни зони ще бъдат обезопасявани поетапно в рамките на проекта.