LifeBirds

За проекта

Обща информация

Проектът „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“ е с бюджет 2,65 млн. € и е съфинансиран от програма Life на Европейския съюз. Изпълнението му е естествено продължение на дългосрочната политика на Електроразпределителни мрежи Запад АД за опазването на биологичното разнообразие – защита живота на птиците и осигуряване на възможност за безопасно гнездене. Времетраенето на проекта е 63 месеца, начало: 01.10.2017г., край: 31.12.2022г. Проектът е с кратко наименование LIFE BIRDS ON POWER LINES и идентификационен номер LIFE16/NAT/BG/000612.

Цели

Основни цели на проекта:

  • Опазване на популациите на застрашени видове птици чрез намаляване на смъртността, причинена от токови удари и сблъсък с надземните електропроводи
  • Осигуряване на безопасни места за гнездене на белия щъркел в Западна България
  • Намаляване на конфликта диви птици – електропроводи и осигуряване на по-надеждно захранване
  • Подобряване електроразпределителната инфраструктура в труднодостъпните райони на Западна България

Целеви видове

Някои от най-неблагоприятно засегнатите видове птици, идентифицирани като целеви видове на настоящия проект са: Голям воден бик (Botaurus stellaris), Бял щъркел (Ciconia ciconia), Малката белочела гъска (Anser erythropus), Червеногушата гъска (Branta ruficollis), Морски орел (Haliaeetus albicilla), Египетски лешояд (Neophron percnopterus), Белоглав лешояд (Gyps fulvus), Черен лешояд (Aegypius monachus), Орел змияр (Circaetus gallicus), Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), Малък креслив орел (Aquila pomarina), Голям креслив орел (Aquila clanga), Царски орел (Aquila heliaca), Скален орел (Aquila chrysaetos), Червенонога ветрушка (Falco vespertinus), Ловен сокол (Falco cherrug), Синявица (Coracias garrulus)