LifeBirds

Електроразпределителни мрежи Запад  АД /ЕРМ Запад АД/ е акционерно дружество, в което „Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В. притежава над 99% от капитала.

Останалият 1% е собственост на различни миноритарни акционери – юридически и физически лица, като предстои Ийстърн Юръпиън Електрик Къпмани да отправи търгово предложение за придобиване на остатъчните акции в дружеството.

„Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани“ Б.В.е 100% собственост на „Еврохолд България“ АД.

Дружеството е правоприемник на лицензията за електроразпределителна дейност №-135-07/13.08.2004 г., издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ на ЧЕЗ Разпределение България за срок от 30 години. ЕРМ Запад осъществява разпределение на електрическа енергия в десет области на Западна България – София-град, София област, Благоевград, Кюстендил, Перник, Плевен, Ловеч, Монтана, Враца и Видин. Дружеството извършва разпределение на електрическа енергия на територия с площ 40 000 кв. км и с население близо 3 000 000 жители. ЕРМ Запад поддържа и развива 58 000 км мрежа и обслужва над 2 100 000 клиенти.

ЕРМ Запад прилага система за управление на качеството в съответствие с международния стандарт EN ISO 9001:2015. Покриването на стандарта гарантира, че всички структури и служители на компанията прилагат единни и стриктни механизми за управление на качеството, за контрол и измерване на ефективността на всички процеси, адекватно поддържат и обезпечават инфраструктурата и работят за повишаване на удовлетвореността на своите клиенти и партньори.

Обхват на дейност на „Електроразпределителни мрежи Запад “ АД:

  • експлоатация и управление на електроразпределителната мрежа;
  • разпределение на електроенергия на територията на областите София-град, София, Благоевград, Кюстендил, Перник, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин.
  • Изграждане на нови електроразпределителни и измервателни системи и поддръжка на използваните съоръжения и оборудване.

Дружеството осъществява дейността си в съответствие с действащото енергийно законодателство, регулирано от Закон за енергетиката и свързаните с него нормативни разпоредби.

Компанията отговаря на изискванията на стандарта на Системите за управление на качеството – EN ISO 9001: 2015.

„Електроразпределителни мрежи Запад “ АД е социално отговорна компания, която осъзнава своята роля за постигането на устойчиво развитие. Нашата екологична политика има за цел да спре загубата на биоразнообразие и увреждане на екосистемите.

Нашите мерки за опазване на биологичното разнообразие са: осигуряване на гнездата на птиците чрез поставянето им върху специално проектирани платформи; заменете голи изделия от изолирани веднъж; монтирайте изолационни капачки. До септември 2016 г. компанията има монтирани 360 платформи и 748 изолационни покрития.

Основана през 1988 г. от Българското дружество за защита на птиците с неговите 1400 доброволци, това е най-голямата национална благотворителна организация. Тя се стреми да насърчава, оказва влияние и съдейства на хората за запазване на почтеността и разнообразието на прекрасния свят на птиците, застъпвайки се на всички равнища на обществото за справедливо и екологично устойчиво използване на природните ресурси за благосъстоянието на човечеството. Нашата визия е за свят, в който хората признават равното право на съществуване, свят, в който използването на природните ресурси е неразделно свързано с предприемането на мерки за тяхното естествено възстановяване, свят, в който човешките общности имат равни права за използване на природните ресурси и предоставяните от природата услуги.

БДЗП има 14 клона и местни групи и разполага с два центъра за опазване на природата – Природозащитен център „Пода“ край гр. Бургас и „Източни Родопи“ край гр. Маджарово. Обществото осъществява концепцията за важните зони за птиците, като създава функционално свързана мрежа от защитени територии на европейската мрежа Натура 2000.

БДЗП е част от BirdLife International – световна природозащитна организация, основана през 1922 г., която представлява мрежа от партньорски организации в над 100 страни по света с над 2,6 млн. членове и 10 млн. поддръжници.

Централната част на работата на БДЗП е посветена на опазването на световно застрашени видове като египетски лешояд, царски орел, ловен сокол, червеногуша гъска, малка белочела гъска, тръноопашата потапница и др. чрез осигуряване на дългосрочна защита на техните местообитания чрез директна консервация мерки и насърчаване на устойчивото развитие.

Визията ни е за свят, в който хората признават равното право на съществуване и благоприятна среда на всички биологични видове. Свят, в който използването на природните ресурси е неразривно свързано с осигуряването на естественото им възстановяване. Свят в който, различните човешки общества са равнопоставени по отношение на ползването и ползите, произтичащи от дивата природа.

Дружеството е първата неправителствена организация в България, която започна работа по устойчиво управление на пасищата в полза на птиците и хората. БДЗП играе важна роля в европейския мониторинг на птиците, като по този начин се създават показатели за птиците за измерване на напредъка на правителството към индекса на ЕС за устойчиво развитие. Чрез консултантската си служба „Бизнес и природа“ БДЗП допринася за Инициативата на ЕС за бизнес и биоразнообразие, улеснявайки с собствениците на земя и МСП от целия частен сектор да осъществяват бизнес дейности, които са съвместими с управлението на биоразнообразието,  достъп до финансиране и природата.