LifeBirds

ЧЕЗ Груп е една от водещите ютилити компании за Централна и Югоизточна Европа и втория по големина износител на електроенергия в Европа. Групата има енергийни активи в Чешката република, България, Румъния и Турция и Полша.

ЧЕЗ Груп е на българския енергиен пазар от края на 2004 г., когато дружеството е придобило (67%) от трите електроразпределителни дружества в Западна България, които по-късно се сляха в едно дружество – „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Обхват на дейност на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД:

  • експлоатация и управление на електроразпределителната мрежа;
  • разпределение на електроенергия на територията на областите София-град, София, Благоевград, Кюстендил, Перник, Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин.
  • Изграждане на нови електроразпределителни и измервателни системи и поддръжка на използваните съоръжения и оборудване.

Дружеството осъществява дейността си в съответствие с действащото енергийно законодателство, регулирано от Закон за енергетиката и свързаните с него нормативни разпоредби.

Компанията отговаря на изискванията на стандарта на Системите за управление на качеството – EN ISO 9001: 2015.

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД е социално отговорна компания, която осъзнава своята роля за постигането на устойчиво развитие. Нашата екологична политика има за цел да спре загубата на биоразнообразие и увреждане на екосистемите.

Нашите мерки за опазване на биологичното разнообразие са: осигуряване на гнездата на птиците чрез поставянето им върху специално проектирани платформи; заменете голи изделия от изолирани веднъж; монтирайте изолационни капачки. До септември 2016 г. компанията има монтирани 360 платформи и 748 изолационни покрития.

Основана през 1988 г. от Българското дружество за защита на птиците с неговите 1400 доброволци, това е най-голямата национална благотворителна организация. Тя се стреми да насърчава, оказва влияние и съдейства на хората за запазване на почтеността и разнообразието на прекрасния свят на птиците, застъпвайки се на всички равнища на обществото за справедливо и екологично устойчиво използване на природните ресурси за благосъстоянието на човечеството. Нашата визия е за свят, в който хората признават равното право на съществуване, свят, в който използването на природните ресурси е неразделно свързано с предприемането на мерки за тяхното естествено възстановяване, свят, в който човешките общности имат равни права за използване на природните ресурси и предоставяните от природата услуги.

БДЗП има 14 клона и местни групи и разполага с два центъра за опазване на природата – Природозащитен център „Пода“ край гр. Бургас и „Източни Родопи“ край гр. Маджарово. Обществото осъществява концепцията за важните зони за птиците, като създава функционално свързана мрежа от защитени територии на европейската мрежа Натура 2000.

БДЗП е част от BirdLife International – световна природозащитна организация, основана през 1922 г., която представлява мрежа от партньорски организации в над 100 страни по света с над 2,6 млн. членове и 10 млн. поддръжници.

Централната част на работата на БДЗП е посветена на опазването на световно застрашени видове като египетски лешояд, царски орел, ловен сокол, червеногуша гъска, малка белочела гъска, тръноопашата потапница и др. чрез осигуряване на дългосрочна защита на техните местообитания чрез директна консервация мерки и насърчаване на устойчивото развитие.

Визията ни е за свят, в който хората признават равното право на съществуване и благоприятна среда на всички биологични видове. Свят, в който използването на природните ресурси е неразривно свързано с осигуряването на естественото им възстановяване. Свят в който, различните човешки общества са равнопоставени по отношение на ползването и ползите, произтичащи от дивата природа.

Дружеството е първата неправителствена организация в България, която започна работа по устойчиво управление на пасищата в полза на птиците и хората. БДЗП играе важна роля в европейския мониторинг на птиците, като по този начин се създават показатели за птиците за измерване на напредъка на правителството към индекса на ЕС за устойчиво развитие. Чрез консултантската си служба „Бизнес и природа“ БДЗП допринася за Инициативата на ЕС за бизнес и биоразнообразие, улеснявайки с собствениците на земя и МСП от целия частен сектор да осъществяват бизнес дейности, които са съвместими с управлението на биоразнообразието,  достъп до финансиране и природата.