LifeBirds

Дейности

Подготвителни

Подготвителните дейности стартират непосредствено след обявяване началото на проекта. Те включват: идентифициране на опасните за птиците електропроводи, създаване на GIS база данни за рисковите участъци от електроразпределителната мрежа, извършване на теренни проучвания за смъртността на птиците, причинена от въздушните електропроводи, разработване на планове за обезопасяване на опасни трасета, разработване на национален стандарт за щадящи птиците електропроводи.

Опазване и съхранение

Дейностите по опазване/ съхранение включват: обезопасяване на стълбове чрез монтиране на защитни продукти, които да предпазват птиците от токов удар при кацане на ел. стълбове, маркиране на въздушни електропроводи с дивертори, което прави проводниците видими за птиците, обезопасяване на рискови щъркелови гнезда чрез монтиране на метални платформи, пилотно тестване на разработен прототип на безопасен за птиците стълб.

Наблюдение

По време на тези дейности ще се наблюдава ефекта на дейностите по опазване върху целевите видове птици. Планира се изготвяне на социално-икономически анализ за въздействието на дейностите на проекта върху съответните региони, в които се реализира, както и за въздействието му върху функциите на екосистемите.

Доклади

Дейностите по публично осъзнаване и разпространение на резултатите на проекта включват разработване и поддържане на уеб сайт на проекта, разработване и поставяне на информационни табели на местата, където се реализира проекта, организиране на различни кампании за популяризиране на целите, дейностите и резултатите, както и организиране на обучения на заинтересовани страни.