Good practices to protect birds from electrical networks

Добри практики за защита на птиците от електрическите мрежи

CEZ Distribution took part in an international seminar on “Good Practices for the Protection of Birds by Electricity Networks”

CEZ Distribution took part in an international workshop for the exchange of experience in the safety of the grid for the protection of birds. Various technical solutions, realized on projects with European funding, were presented at the seminar.
 The good practices of the company were presented by Krum Gledzarski, Head of Quality Management Department and Maria Georgieva, Head of the Ecology and Fire Safety Sector. Representatives from Latvia, Belarus, Portugal, Germany, Poland, as well as from hosts – Lithuania participated in the seminar.
CEZ Distribution Bulgaria Plc presented its long-term biodiversity conservation policy as well as its present project “Conservation of Endangered Species of Poultry by Safeguarding Overhead Airwaves in Natura 2000 Protected Areas in Western Bulgaria”. The LIFE16 / NAT / BG / 000612 project has a budget of € 2.65 million.

ЧЕЗ Разпределение взе участие в междунарден семинар на тема “Добри практики за защита на птиците от електрическите мрежи”

ЧЕЗ Разпределение взе участие в международен семинар за обмен на опит в обезопасяването на електрическата мрежа с цел опазване на птиците. На семинара бяха представени различни технически решения, реализирани по проекти с европейско финансиране.
Добрите практики на компанията бяха представени от Крум Гледжарски, ръководител отдел „Управление на качеството“ и Мария Георгиева, ръководител сектор „Екология и пожарна безопасност“. Участие в семинара взеха и представители от Латвия, Беларус, Португалия, Германия, Полша, както и от домакините – Литва.
„ЧЕЗ Разпределение България“ АД представи дългогодишната си политика за опазване на биологичното разнообразие, както и настоящия си проект „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България”. Проектът LIFE16/NAT/BG/000612 е с бюджет 2,65 млн. евро.