Страртираха теренните проучвания

Страртираха теренните проучвания по проект „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“

Tеренните проучвания по проект „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“ – LIFE16/NAT/BG/000612стартираха в средата на месец март 2018 г. Дейността е среднай-ключовите в проекта, като чрез нея  екипът на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) ще получи допълнително информация за рисковите за птиците въздушни електропроводи в западната част на страната.

През настоящия сезон проучванията са съсредоточени в няколко Натура 2000 зони, които са част от проекта – Свищовско-Беленска низина, Комплекс Беленски острови, Никополско плато, Златията, Врачански Балкан и Кресна. Целта е полевите експерти да обходят ежемесечно рискови за птиците въздушни електропроводи, които бяха предварително определени в специален анализ, изготвен от ГИС експерти на БДЗП и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД. Често в природата птиците стават жертви на токов удар при кацане върху необезопасен електрически стълб, или от директен сблъсък с проводници. Нашите екипи констатираха и първите жертви по време на проучването – черношипа ветрушка (керкенез), гарван, сойка и др.

Проучването ще продължи 3 години, като зоните на конфликт между птиците и електропреносната мрежа ще бъдат обезопасявани поетапно. Проектът „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“ е с бюджет 2,65 млн. € и е съфинансиран от програма Life на Европейския съюз. Изпълнението му е естествено продължение на дългосрочната политика на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и БДЗП за опазването на биологичното разнообразие – защита живота на птиците и осигуряване на възможност за безопасно гнездене. Времетраенето на проекта е 63 месеца от 01.10.2017 г. до 31.12.2022 г.