СТАРТИРАХА ТЕРЕННИТЕ ПРОУЧВАНИЯ ПО ПРОЕКТ НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАЩИТА ЖИВОТА НА ПТИЦИТЕ

Стартираха теренните проучвания по проект „Живот за птиците“, изпълняван от ЧЕЗ Разпределение България, в партньорство с Българско дружество за защита на птиците /БДЗП/. Това е една от най-ключовите дейности в проекта, от която ще бъда получена допълнително информация за рисковите за птиците електрически стълбове и въздушни електропроводи в западната част на страната.

Първият етап на теренните проучвания стартира през 2018 г., когато бяха обхождани рискови електропроводи в Специално защитени зони: „Свищовско-Беленска низина“ BG0002083, „Комплекс Беленски острови“ BG0002017, „Никополско плато“ BG0002074, „Златията“ BG0002009 и „Кресна“ BG0002003.

През настоящия сезон проучванията са съсредоточени в няколко Натура 2000 зони, които също са част от проекта – „Места“ BG0002076, „Славянка“ BG0002078, „Кресна“ BG0002003, „Раяновци“ BG0002001 и „Понор“ BG0002005. До края на месец ноември полевите експерти ще обхождат ежемесечно рискови за птиците въздушни електропроводи, които бяха предварително определени в специален анализ, изготвен от ГИС експерти на БДЗП и ЧЕЗ Разпределение България. Често в природата птиците стават жертви на токов удар при кацане върху необезопасен електрически стълб, или от директен сблъсък с проводници. Нашите екипи констатираха и първите жертви по време на проучването – черношипа ветрушка (керкенез), голям ястреб, обикновен мишелов и др.

Проучването ще продължи 3 години, като зоните на конфликт между птиците и електропреносната мрежа ще бъдат обезопасявани поетапно. Проектът „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“ е съфинансиран от програма Life на Европейския съюз. Изпълнението му е естествено продължение на дългосрочната политика на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и БДЗП за опазването на биологичното разнообразие – защита живота на птиците и осигуряване на възможност

за безопасно гнездене. Времетраенето на проекта е 63 месеца от 01.10.2017 г. до 31.12.2022 г.