Приключиха теренните проучвания по проект „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“

В края на месец ноември 2020 г. приключиха теренните проучвания по проект „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“ – LIFE16/NAT/BG/000612. Това е една от ключовите дейности в проекта, от която екипите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) ще получат допълнително информация за рисковите за птиците електропроводи в западната част на страната. Често в природата птиците стават жертви на токов удар при кацане върху необезопасен електрически стълб, или от директен сблъсък с проводници.

Теренното проучване стартира през 2018 г., когато бяха обхождани рискови електропроводи в Специално защитени зони (СЗЗ): „Свищовско-Беленска низина“ BG0002083, „Комплекс Беленски острови“ BG0002017, „Никополско плато“ BG0002074, „Златията“ BG0002009 и „Кресна“ BG0002003. През 2019 г. проучванията бяха съсредоточени в няколко Натура 2000 зони, които също са част от проекта – „Места“ BG0002076, „Славянка“ BG0002078, „Кресна“ BG0002003, „Раяновци“ BG0002001 и „Понор“ BG0002005. Тази година е последната от полевите проучвания и обект на изследване бяха опасните електропроводи в района на следните СЗЗ: „Рупите“ BG0002098, „Мелнишки пирамиди“ BG0002072, „Места“ BG0002076, „Западен Балкан“ BG0002002 и „Средна гора“ BG0002054.

От април до ноември полевите експерти обхождаха ежемесечно 122 км. рискови за птиците електропроводи, които бяха предварително определени в специален анализ, изготвен от ГИС експерти на БДЗП и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

По време на проучването бяха констатирани общо 48 жертви от 20 вида птици, сред които бял щъркел, белоглав лешояд, орел змияр, голям и малък ястреб, обикновен мишелов, черношипа ветрушка, гарван, сива врана, сврака, сойка и др. От токов удар са загинали 32 индивида, а от сбълсък с въздушните проводници – 16. Предстои данните да бъдат детайлно анализирани и да се пристъпи към обезопасяване на рисковите за птиците електропроводи.

Теренните проучвания бяха планирани да се проведат през първите три години от стартирането на проекта – 2018, 2019 и 2020 г. Общо за трите години бяха открити 108 жертви от 28 вида. Зоните на конфликт между птиците и eлектроразпределителната мрежа ще бъдат обезопасявани поетапно. Проект „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България“ е съфинансиран от програма Life на Европейския съюз. Изпълнението му е естествено продължение на дългосрочната политика на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД и БДЗП за опазването на биологичното разнообразие – защита живота на птиците и осигуряване на възможност за безопасно гнездене. Времетраенето на проекта е 63 месеца от 01.10.2017 г. до 31.12.2022 г.