Техниката е закупена по проект „Живот за птиците“, изпълняван съвместно с БДЗП

ЕРМ Запад закупи три вишки по проект „Живот за птиците“. Техниката ще се използва за извършване на специализираните дейности по проекта, а именно обезопасяване на рискови стълбове с цел опазване живота на застрашени видове птици и намаляване аварийните ситуации, причинени от птици и/или гнезда на птици. Целите по проекта са да се обезопасят 5600 стълба, да се поставят 3600 маркиращи устройства и 900 метални платформи за щъркелови гнезда.

Проектът „Опазване на застрашени видове птици чрез обезопасяване на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от Натура 2000 в Западна България”, LIFE16 NAT/BG/000612“, се реализира в специално защитени зони от мрежата Натура 2000 и включва теренни проучвания, създаване на прототип за безопасни за птиците стълбове, осигуряване на възможности за безопасно гнездене, монтиране на защитни и маркиращи съоръжения и други дейности за опазване на живота на птиците, уязвими при досега с електроразпределителната мрежа. 

Проектът се финансира от програма LIFE на Европейската комисия.